UMÓW WIZYTĘ TELEFONICZNIE: 22 350 05 00
Umów wizytę: 22 350 05 00

Regulamin programu "Rabat na uśmiech"

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie "Rabat na uśmiech".
Organizatorem Programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 77
Członkostwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Organizator ustala rozpoczęcie funkcjonowania Programu
od dnia 1 listopada 2006 r.

§ 2

Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Program "Rabat na uśmiech" - zwany dalej Programem - program przygotowany i koordynowany przez Prima-Dent, w celu zapewnienia korzyści osobistych dla pacjentów gabinetów stomatologicznych Prima-Dent
Karta rabatowa - zwana dalej Kartą - karta uprawniająca Uczestników Programu do korzystania z przywilejów Programu.
Katalog informacyjny - zestawienie benfitów oferowanych w ramach Programu wraz z zasadami korzystania i wielkością rabatów oferowanych przez Partnerów
Uczestnik Programu - zwany dalej Uczestnikiem - pacjent gabinetów Prima-Dent, który skorzystał z usług, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, określone przez niniejszy Regulamin.
Partner Programu - zwany dalej Partnerem - podmiot gospodarczy, świadczący usługi lub oferujący produkty na preferencyjnych dla Uczestników zasadach, zgodnie z odrębną umową zawartą z Organizatorem.
Adres Programu – Prima-Dent ul.Grójecka 77 Warszawa
Serwis internetowy Programu - strona internetowa Programu, zawierająca informacje o Partnerach, wydarzenia związane z Programem oraz informacje o akcjach specjalnych, mieszcząca się pod adresem www.primadent.com.pl

§ 3

Warunki uczestnictwa w Programie

Uczestnikiem Programu zostaje każdy pacjent gabinetów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Prima-Dent, który zakończy leczenie (sanacja jamy ustnej) .
Uczestnictwo w programie jest przedłużane każdorazowo po wizycie co pół roku, okres ważności karty to pół roku ,po tym okresie pacjent przychodząc na wizytę kontrolną otrzyma następną kartę ważną następne pół roku.

§ 4

Karta Programu

Uczestnik otrzymuje Kartę.
Właścicielem Karty jest Organizator.
Karta jest plastikową kartą identyfikacyjną wydawaną wszystkim Uczestnikom i jest niezbędna do identyfikacji Uczestnika. Nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
Na Karcie znajduje się imię i nazwisko Uczestnika oraz data ważności (pół roku).
Kartę może używać tylko Uczestnik, którego nazwisko wskazane jest na Karcie.
Po zakończeniu ważności Karty, wystawiana jest nowa karta z datą ważności na sześć miesięcy pod warunkiem skorzystania przez pacjenta z usług gabinetów Prima-Dent.
W przypadku kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia Karty, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty po nastepnej wizycie kontrolnej i sanacji jamy ustnej.

§ 5

Przywileje uczestników Programu

Każdy uczestnik Programu otrzymuje benefity w obszarze zawodowym i osobistym, a w szczególności:

Rabaty na usługi Partnerów Programu, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Katalogu informacyjnym oraz w serwisie internetowym programu. Rabaty te nie sumują się z rabatami odrębnie ustanawianymi przez Partnerów. Rabaty uzyskiwane są po okazaniu Karty.
Informacje o specjalnych ofertach i promocjach dla Uczestników, przekazywane będą drogą ogłoszeń w gabinetach, na stronie www i w miarę możliwości drogą mailową.

§ 6

Zmiany Regulaminu Programu

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie.
W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w serwisie internetowym Programu.

§ 7

Inne postanowienia Regulaminu Programu

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie rabatu z przyczyn leżących po stronie Partnera udzielającego rabat, w szczególności, z powodu podania przez Partnera błędnego miejsca siedziby firmy i/lub adresu do korespondencji, i/lub nie powiadomienia o zmianie miejsca siedziby firmy i/lub nie powiadomienia o zmianie innych danych, które uniemożliwiają przyznanie rabatu.
Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Programu, podwykonawcom Organizatora.
Wszelkie dodatkowe informacje o Programie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres studio@dynamik.pl, lub primadent@primadent.com.pl
Nad prawidłowym funkcjonowaniem Programu czuwa menedżer programu Dynamik Studio. tel +48 601 914 552 e-mail:studio@dynamik.pl
oraz sekretariat NZOZ Prima-Dent tel 048 22 824 30 86 e-mail:primadent@primadent.com.pl